-->

Advertising 468 x 60

Kumpulan Soal Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Kelas 9 Semester Ganjil

Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 9 Semester Ganjil

Bagi bapak dan ibu guru Sekolah Menengah Pertama sebentar lagi akan memasuki balasan semester ganjil atau gasal, biasanya akan disibukkan dengan membuat soal untuk Ujian balasan Semester (UAS) atau evaluasi akibat Semester (PAS). 

Pada kesempatan ini aku akan membuatkan soal-soal yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk penilaian akhir Semester atau Ujian akhir Semester khususnya pelajaran Bahasa Sunda SMP Kelas 9 Semester ganjil.

Berikut kumpulan Soal-soal penilaian akhir Semester Pelajaran Bahasa Sunda SMP Kelas 9 Semester 1 :

Pilihlah salah satu balasan yang benar dari pilihan balasan yang tersedia!

1.        Baca sempalan hutbah di handap !
Dina bubuka hutbah, hotib parantos macakeun surat Az Zumar ayat 9, anu pihartoseunana : “Ucapkeun (Muhammad) naha sarua jalma-jalma nu boga kanyaho jeung jalma-jalma anu teu boga kanyaho? Saenyana, ngan jalma anu boga kecerdikan wungkul anu mampu narima pangjaran.”
Jelas pisan éta ayat téh, nitah ka urang sangkan daék iajar. Kapan urang téh boga kecerdikan. Lamun urang embung narima pangajaran atawa embung beliaujar, sarua baé urang téh jeung teu boga budi. Ku kituna, hayu urang diajar masing bener-bener. Kapan cenah jalma anu boga élmu téh darajatna kacida pisan luhurna.
Sempalan hutbah di luhur mangrupakeun ....
a.    bubuka                                                                c.  panutup
b.    eusi                                                                      d.  rarangkay
2.        Eusi sempalan hutbah nu aya dina nomer 1 nyaéta pépéling sangkan ....
a.    maca surat Az Zumar ayat 9                               c.  daék beliaujar nyiar élmu pangaweruh
b.    niténan jalma nu boga élmu                                d.  naékkeun darajat
3.        Kalimah anu eusina puji syukur ka Alloh nyaéta ….
a.    Alhamdulillahi robbil’alamin
b.    Wassalatu wassalamu ‘ala asyrofil anbiya wal mursalin
c.    Ayyuhannas, ittaqulloha haqqo tuqotih wala tamutunna illa wa antum muslimun.
d.    Asyhadu ‘ala ilaha ilallah wahdahu lasyarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warosuluh alladzi la nabiya ba’dah
4.        Kagiatan cumarita dihareupeun jalma loba pikeun nepikeun pamanggih atawa méré ilustrasi ngeunaan hiji perkara disebut ....
a.    artikel                          b.  biantara                       c.  kritik                           d.  novel
Titénan sempalan biantara di handap!
Pikeun no 5 - 6
Assalamu’alaikum warohmatulloh wabarokatuh
Bapa wakil kepala sakola bidang kasiswaan anu ku simkuring dipihormat
Para KM ti tiap kelas di SMP Sunda Jugala
Alhamdulillahi robbil’alamin, puji sukur hayu urang panjatkeun ka Allah Nu ngawasa ieu alam. Salawat sinareng salam mugi dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad saw, katut ka para karabatna, sahabatna, sareng urang anu janten umatna.

5.        Sempalan biantara di luhur téh mangrupakeun ….
a.    bubuka                        b.  eusi                             c.  panutup                      d.  rarangkay
6.        Perkara anu teu kaasup eusi sempalan biantara di luhur nyaéta ....
a.    ucapan salam                                                       c.  ménta pangampura
b.    puji sukur ka Gusti Allah                                    d.  solawat ka Rosulullah
7.        Titénan sempalan biantara di handap !
Tah, rupina sakitu waé bubuka ti simkuring. Kirang langkungna neda dihapunten. Pamugi ieu maksad urang téh sing kénging pituduh ti Allah SWT. Amin...
Hatur nuhun. Wassalamu’alaikum wr. wb.
Sempalan biantara di luhur téh mangrupakeun ....
b.    bubuka                        b.  eusi                             c.  panutup                      d.  rarangkay
8.        Perkara anu teu kaasup kana bubuka biantara nyaéta ....
a.    ucapan salam                                                       c.  puji sukur ka Gusti Alloh
b.    solawat ka Kangjeng Nabi                                  d.  ménta dihampura
9.        Eusi biantara saluyu jeung ....
a.    acara anu lumangsung                                        c.  kahayang sorangan
b.    pangaweruh anu kacangking                              d.  gerentes haté
10.    Kecap jeung kalimah nalika biantara kudu diucapkeun kalawan ....
a.    ancad laér                    b.  jéntré                          c.  gancang                      d.  lalaunan
11.    Sangkan biantara kena sasaran, sahadéna mah biantara téh dijieun heula ....
a.    amanahna                    b.  bubukana                    c.  konsépna                    d.  tujuanana
12.    Salah sahiji patokan dina tembang / kawih nyaéta ....
a.    juru kawih                  b.  rumpaka                      c.  sanggian                     d.  watek
13.    Katangtuan jumlah engang dina tiap padalisan disebut ....
a.    guru lagu                     b.  guru wilangan             c.  pada                            d.  padalisan
14.    Perhatikeun tembang dihandap ieu !
Hiji mangsa Mang Kabayan dagang bubur
Cenah rék dagang nguriling
Rék dagang és tangtu payu
Bet hujan tepi ka burit
Dagang taya nu ngawaro
Watek tembang di luhur nyaéta ....
a.     banyol atawa lucu                                               c.  prihatin
b.    sedih                                                                    d.  kawirang
15.    Guru lagu dina tembang di luhur nyaéta ....
a.     ur-ing-yu-it-ro                                                     c.  12-8-8-8-8
b.    r-g-u-t-o                                                               d.  u-i-u-i-o
16.    Pupuh anu biasa dipaké dina tembang nyaéta pupuh anu ka asup sekar ageung.  Salah sahiji pupuh anu kaasup sekar ageung nyaéta ....
a.     pucung                                                                c.  balakbak
b.    asmarandana                                                        d.  durma
17.  Ari anu disebut kritik nyaéta ....
a.    muji                                                                     c.  nyempad
b.    ngarojong                                                            d.  usulan
18.    Perkara anu dikritik téh biasana perkara anu ....
a.    alus                                                                     c.  kasohor
b.    goréng                                                                 d.  meujeuhna
"); var fixArtikel = ""; for(var i = 0; i < artikelEnter.length; i++){ var artikelTemporary = ""; if(positionAds.length > 0){ for(var j = 0; j < positionAds.length; j++){ if(typeof positionAds[j] != "undefined" && positionAds[j] != ""){ if(positionAds[j] == i){ artikelTemporary += artikelEnter[i]; if(typeof ads[j] != "undefined" && ads[j] != ""){ artikelTemporary += "
"; artikelTemporary += "
"; artikelTemporary += ads[j]; artikelTemporary += "
"; break; } } } } fixArtikel += artikelTemporary == "" ? artikelEnter[i] : artikelTemporary; fixArtikel += "
"; } else { fixArtikel += artikelEnter[i]; fixArtikel += "
"; } } artikel.innerHTML = fixArtikel;

0 Response to "Kumpulan Soal Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Kelas 9 Semester Ganjil"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel