Advertising 468 x 60

Kumpulan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Semester Ganjil

Soal Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Semester Ganjil

Bagi bapak dan ibu guru SMP sebentar lagi akan memasuki akibat semester ganjil atau gasal, biasanya akan disibukkan dengan menciptakan soal untuk Ujian akibat Semester (UAS) atau evaluasi akibat Semester (PAS). 

Pada kesempatan ini aku akan membuatkan soal-soal yang mungkin bisa dijadikan tumpuan untuk evaluasi balasan Semester atau Ujian akhir Semester khususnya pelajaran Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Semester ganjil.

Berikut kumpulan Soal-soal evaluasi akhir Semester Pelajaran Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Semester 1 :

I.         Pilihlah salah satu balasan yang benar dari pilihan jawaban yang tersedia!

1.        Kawih téh nyaéta ….
A.  Kumpulan lagu-lagu sunda
B.  Gabungan dua unsur seni nyaéta seni musik jeung seni sastra
C.  Jenis lagu sunda nu teu kaiket ku ketukan
D.  Lagu-lagu sunda nu bisa dipirig maké kecapi suling

2.        Bédana kawih jeung tembang nyaéta ….
A.  Kawih mah sawiletan aya opat ketuk sedengkeun tembang mah bebas
B.  Kawih mah dinyanyikeun ku sinden sedengkeun tembang mah ku Alok
C.  Kawih mah mampu dinotasikeun sedengkeun tembang mah teu mampu
D.  Kawih mah hasil karya seniman baheula sedengkeun tembang mah hasil karya seniman ayeuna

Perhatikeun kawih di handap! Pikeun No 3 - 5
Malati di Gunung Guntur
Sanggian          : Mang Koko
Rumpaka         : Wahyu Wibisana

Malati di gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sésétraning rasa
Jadina dadi mumunggang
Leuweung larangan
Malati di gunung Guntur
Hanjakal henteun dipetik
Béja geus aya nu boga
Ngahaja melak di dinya
Para guriang

3.        Judul kawih di luhur nyaéta ....
A.  Leuweung Larangan                                    C.  Biheung Kadongkang
B.  Malati di Gunung Guntur                            D.  murung Kunaon

4.        Rumpaka kawih di luhur téh karyana ….
A.  Wahyu Wibisana                                         C. Mang Koko jeung Wahyu Wibisana
B.  Mang Koko                                                 D. Yayat S                     

5.        Jumlah engang dina padalisan kahiji pada kahiji kawih di luhur nyaéta ….
A.  lima                     B.  genep                         C. tujuh                           D. dalapan

6.        Tujuan tina sawér nyaéta ….
A.  ajaran agama                                                C. tata Tutorial rumah tangga
B.  papatah keur pangantén                               D.   tanda kanyaah ti kolot

7.        Nu teu ka asup barang-barang nu sok diawurkeun dina sawér nyaéta ….
A.  béas                     B. cikur                            C.  duit                            D. koneng

8.        Puisi sawér téh sok ditembangkeun dina kegiatan ….
A.  lebaran                 B. milangkala                  C.  munggahan                D.  nikahkeun

9.        Puisi sawér umumna ngandung ….
A.  lalakon                 B. papatah                       C. sabab                          D. tokoh

10.    Purwakanti tina sa’ir sawér téh rumusna ….
A.  a-a-a-a                  B. a-b-a-b                        C. a-a-b-b                        D. a-b-b-a

11.    Wawancara téh mangrupakeun kagiatan pikeun ngagali….
A.  elmu                     B.  informasi                    C. karesep                       D.  sumber duit

12.    Wartawan     :    “Satutasna ancrub dina profési anu ayeuna, naha kaémutan pikeun milari pakasaban séjén misalna janten PNS?”
Atlét             :    ....

Jawaban anu merenah pikeun pananya di luhur nyaéta ....
A.  dina waktos ieu mah teu acan aya émutan ka palih dinya, namung engké ka payun mah bilih aya pamikiran kadinya.
B.  nya simpel-mudahan wé atuh aya rejekina, janten PNS téh pan harepan kaseuseueuran jalmi.
C.  saleresna mah répot pisan atuh da milari padamelan téh geuning di jaman kiwari mah.
D.  Insya Allah dileukeunan wé padamelan nu ayeuna ogé, da panginten tos guratna kedah di dieu.

13.    Jelema anu ngalaporkeun hiji kajadian ti daerah éta kajadian disebutna ....
A.  narasumber          B. rédaktur                      C. réporter                       D. wartawan

14.    Atlét : “Mémang abot palih dieu na mah, saendeng-endeng kedah tebih ti kulawarga. Dipaparinan jatah kanggo kulawarga téh sasasihna mung tilu dinten. Janten nya waktos anu samporét téh kedah dimangpaatkeun sasaé-saéna. Ceuk barudak téa mah pan ‘yang penting kualitas, bukan kuantitas’. Éta wéh anu jantenkeun cecepengan dina waktos ieu mah”
Pananya anu merenah pikeun tanggapan di luhur nyaéta ....
A.  Kumaha karaosna salamina patebih sareng kulawargi?
B.  Naha kulawargi sadérék ngawidian ampleng-amplengan teu mulih ka bumi?
C.  Kumaha tanggapan kulawargi sadérék ngeunaan profési anu nuju dilakonan ayeuna téh?

0 Response to "Kumpulan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 8 Semester Ganjil"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel