Advertising 468 x 60

Kumpulan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 7 Semester 1

Soal Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Semester Ganjil 

Bagi bapak dan ibu guru Sekolah Menengah Pertama sebentar lagi akan memasuki akhir semester ganjil atau gasal, biasanya akan disibukkan dengan menciptakan soal untuk Ujian akibat Semester (UAS) atau di kurikulum 2013 dinamakan PAS (Penilaian akhir Semester). 

Pada kesempatan ini aku akan mengembangkan soal-soal yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk evaluasi akibat Semester atau Ujian balasan Semester khususnya pelajaran Bahasa Sunda Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Semester ganjil. 

Berikut kumpulan Soal-soal penilaian akhir Semester Pelajaran Bahasa Sunda SMP Kelas 7 Semester 1  :

I.         Pilihlah salah satu tanggapan yang benar dari pilihan jawaban yang tersedia!

Baca paguneman di handap pikeun no 1 - 2!
Mang Utas      :    “Lo… kadieu sakeudeung, urang ngopi heula!”
Si Alo              :    “Aéh… sugan téh saha, meni pangling ari diharudung sarung mah”
Mang Utas      :    “Puguh Lo, amang téh kabulusan, geus saminggu ieu di lembur urang Tasik mun peuting dugi ka isuk-isuk karasa nyecep tiis, amang mah asa di Palutungan Kuningan Lo.

1.        Lamun ditilik tina jumlahna, anu keur paguneman téh aya ….
A.  Saurang                       B. Duaan                         C. Tiluan                         D. Opatan

2.        Jejer paguneman di luhur nyaéta ….
A.  Ceu Iroh                     B. Hawa Tasik nu tiis      C. Mang Utas                  D. Nginum kopi

3.        Vokal berdikari dina huruf Sunda jumlahna nyaéta ….
A.  Lima                           B. Genep                         C. Tujuh                          D. Dalapan

4.        Kecap nyléngcé diwangun ku sabaraha konsonan ….
A.  Opat                            B. Lima                           C. Genep                         D. Dalapan

Pikeun no 5 – 6
Satria
Aya maung, keur ngalungsar baé handapeun kiara, geus teu bias walakaya, tina kakolotan jeung gering ripuh deuih. Beurang peuting gawéna nga humaregung, kahujanan kapanasan téh teu mampu ingkah. Atuh da sumawonna kaduga pindah, geus teu berpengaruheun usik-usik acan. Ayeuna ngan empés-empés waé, sahoseun téh éstu lain bobohongan.
“Euleuh berpengaruh kitu cucungik nu sok nekuk batur aing téh! Cik pék aing udag deuleu!” omong peucang ditompokeun kana ceuli maung, bari keletrak tarang maung ditéké.
“Na sakandang Kuda ngan dikir waé, mun jeplak waé ka dinya, sépak tah lebah iga burungna! Na teu inget baréto anak sampéan dikerekeb ku ieu mengkeluk?” ceuk peucang.

5.        Sato anu boga sipat satria nyaéta ….
A.  Peucang                      B.  Kuda                          C. Maung                        D. Munding

6.        Peucang ngabogaan sifat ….
A.  Jujur                            B.  Picik                           C. Sopan                         D. Wanian

7.        Nurutkeun susunan basana, dongéng kaasup kana wangun ….
A.  Pantun                        B.  Prosa                          C. Puisi                            D. Sajak

8.        Di handap ieu anu kaasup dongéng parabél nyaéta ....
A.  Si Kabayan ngala oray                                        C. Sangkuriang
B.  Kuya jeung simpanse                                            D. Déwi Sri

9.        Pesen nu hayang ditepikeun dina dongéng disebut ....
A.  Amanat                       B.  Galur                          C. Téma                           D. Tokoh

10.    Émberan, wawaran, atawa pengumuman ngeunaan hal-hal penting anu perlu ditepikeun ku sala saurang ka balaréa, nyaéta ….
A.  Artikel                        B.  Biografi                     C. Béwara                       D. Carpon

Baca béwara di handap ieu! Pikeun no 11 - 14
Dina raraga miéling poé basa iIndung, SMP Tunas Jaya baris ngayakeun lomba ngarang carita pondok. Katangtuan dina lomba di antarana :
1.    Siswa Sekolah Menengah Pertama Tunas Jaya
2.    Carita pondok nu dikirimkeun ka panitia asli tulisan sorangan, lain meunang niru ti nu séjén
3.    Carita pondokna tacan kungsi dimuat dina majalah atawa kalawarta séjénna
4.    Kaputusan juri teu bisa diganggu gugat
Pinunjul kahiji baris meunang ajén piala jeung duit Rp. 1.500.000, pinunjul kadua meunang ajén piala jeung duit Rp. 1.000.000, sarta pinunjul katilu meunang ajén piala jeung duit Rp. 500.000.
Pinunjul kahiji baris diilukeun kana lomba di tingkat Kota. Ieu lomba teu dipungut waragad.

                                                                                        Bandung, 11 Fébruari 2015
                                                                                                   Panitia Pasanggiri Carpon SMP Tunas Jaya

11.    Topik anu dibéwarakeun nyaéta ...
A.  Osis SMP Tunas Jaya                                         C. Lomba Ngarang carita pondok
B.  Lomba teu dipungut waragad                             D. Piala jeung duit

12.    Judul anu pas pikeun béwara di luhur nyaéta ....
A.  Béwara                                                                C.  Pasanggiri Nulis Carpon
B.  Saémbara Ngarang Sajak Sunda                        D.  Sekolah Menengah Pertama Tunas Jaya

13.    Anu dituju ku béwara diluhur nyaéta ....
A.  Siswa SMP Tunas Jaya                                       C. Panitia Pasanggiri
B.  Bandung, 11 Fébruari 2013                                D. Pasanggiri Nulis Carpon

14.    Anu ngémbarkeun béwara di luhur nyaéta ....
A.  Siswa Sekolah Menengah Pertama Tunas Jaya                                       C. Panitia Pasanggiri Carpon Sekolah Menengah Pertama Tunas Jaya
B.  Bandung, 11 Fébruari 2013                                D. Pasanggiri Nulis Carpon
15.    Dina aktivitas pangemut-ngemut Maulud Nabi, Sakola bade  ngayakeun lomba busana muslim anu bade dilaksanakeun dinu :
Poe                    :    Sabtu
Tanggal             :    26 Februari 2013
Tabuh                :    08.00 – 12.00 WIB
Tempat              :    Mushola sakolah
Hatur nuhun kana perhatosanna.
Kepala sakolah

Drs. kecerdikan Suseno
Isi bewara di luhur nyaéta ....
A.  Lomba ngaji                                                        C. Lomba busana muslim
B.  Lomba pidato                                                     D. Lomba cerdas cermat
16.    Sakur anu kalakonan, karandapan, jeung kasaksian dina kahirupan sapopoé disebut ….
A.  Amal ibadah                                                       C. Pangalaman
B.  Kebiasaan                                                            D. Pangaweruh

17.    Puguh waé kuring téh beuki keueung pas nyaho malem juma’ah téh. Mana diimah sorangan, da Ibu jeung Bapa keur ka imah Uwa. Tapi mun kuring ngilu, meureun PR nu loba téh moal dikerjakeun.
Tema pangalaman nu diluhur nyaéta hal nu matak ….
A.  Pikabungaheun                                                   C. Pikasediheun
B.  Pikareuwaseun                                                     D. Pikasieuneun

18.    Nyieun karangan pangalaman mah teu bisa diwangwang atawa papapantes, tapi kudu dumasar ….
A.  data ti babaturan atawa ti terbelakang anu loba pangalaman
"); var fixArtikel = ""; for(var i = 0; i < artikelEnter.length; i++){ var artikelTemporary = ""; if(positionAds.length > 0){ for(var j = 0; j < positionAds.length; j++){ if(typeof positionAds[j] != "undefined" && positionAds[j] != ""){ if(positionAds[j] == i){ artikelTemporary += artikelEnter[i]; if(typeof ads[j] != "undefined" && ads[j] != ""){ artikelTemporary += "
"; artikelTemporary += "
"; artikelTemporary += ads[j]; artikelTemporary += "
"; break; } } } } fixArtikel += artikelTemporary == "" ? artikelEnter[i] : artikelTemporary; fixArtikel += "
"; } else { fixArtikel += artikelEnter[i]; fixArtikel += "
"; } } artikel.innerHTML = fixArtikel;

0 Response to "Kumpulan Soal Bahasa Sunda SMP Kelas 7 Semester 1 "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel