-->

Advertising 468 x 60

Kisi-kisi, Soal dan Kunci tanggapan Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013

Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap 

Bagi bapak dan ibu guru Sekolah Menengah Pertama tidak terasa, sebentar lagi akan memasuki balasan semester genap. Biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan menciptakan soal untuk (PAT) evaluasi balasan Tahun Ujian balasan. 

Pada kesempatan ini kami akan mengembangkan soal-soal yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk evaluasi akibat Tahun khususnya pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester genap Kurikulum 2013 yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan tanggapannya.

Berikut kumpulan Soal-soal evaluasi akibat Tahun Bahasa Indramayu Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Kurikulum 2013 Semester genap

SOAL PILIHAN GANDA 
I. Wenehana tanda silang (X) huruf A, B, C, utawa D ning balasan sing bener!
Wacana
Keponakane Pangeran Walangsungsang yaiku Pangeran Syarif Hidayatullah balik ning Cerbon kira-kira taun 1470 Masehi. Sangang taun sawise Pangeran Syarif Hidayatullah bali king cerbon kira-kira taun 1479, Pangeran Syarif Hidayatullah ngantikaken pamane dadi penguasa Cerbon, kelawan gelar “Sunan Gunung Jati”.
1. Miturut wacana ning duwur sapa aran keponakane Pangeran Walangsungsang?
A. Raja Segara C. Rara Subang Larang
B. Syarif Hidayatullah D. Ki Gendeng Alang-alang

2. Sedurunge netep ning cerbon Syarif Hidayatullah genae ning Mesir. Syarif Hidayatullah balik meng cerbon kira-kira taun....
A. 1470 Masehi B. 1471 Masehi C. 1472 Masehi D. 1473 Masehi

3. Syarif hidayatullah ngantiaken pamane dadi penguasa lan olih gelar Sunan Gunung Jati, yaiku pirang taun sawise netep ning cerebon?
A. Enem taun B. Pitung taun C. Wolung taun D. Sangang taun

4. Raden Wiralodra iku anake Bupati Bagelan, Raden Singalodra lagi nonomane seneng luru elmu lan seneng tapa brata. Saben lelungan ditiburi pawongane, arane Ki Tinggil.
Pitakon kang beli cocok karo isi paragraf mau yaiku....
A. Sapa wong tuwane Raden Wiralodra? C. Ki Tinggil iku apane Raden Wiralodra?
B. Sapa wong tuweane Raden Wiralodra? D. Apa kesenengane Raden Wiralodra lagi enom?

5. Bu Tuti duweni anak telu, sing pembarep lanang, penengahe wadon lan sing pembuncite lanang.
Istilah ning gugon tuwone kepanjing ning bocah sukerta....
A. Cukit dulit C. Sendang kapit pancuran
B. Pancuran kapit sendang D. Grandel 

6. Aja dhodok ning adepan lawang, bokat........
Gugon tuwon ning duwur, lamon diterusaken kudu....
A. Ana wong liwat balik maning C. Bokat wetenge dawa 
B. Ditinggal lungga kenang emboke D. Ana wong ngelamar balik maning

7. Ukara ngesor iki sing kepanjing ukara pameging yaiku....
A. Bibi lagi nyiram kembang C. Ati-ati nebrang dalan gedhe
B. Nang, aja dolan ning pinggir kali D. Bapak masih ning sawah

8. Winggi dheweke uwis teka mrene.
Miturut dhodoke tembung  ning ukara mau, tembung winggi iku kepanjing gatra....
A. Keterangan B. Lesan C. Jejer D. Wasesa

Wacana
Kanggo upacara etika higienis desa, warga pada patungan. Ana sing matung duit, beras pari, klapa, gula, teh, kayu, lan ana sing ngupai jaburan nagasari, piscok, lan sejen-sejene, tapi sing bli due apa-apa matunge tenaga. Kepriben para cowok pemudi? perjaka pemudi katon aktif, bale desa katon higienis lan endah, alasannya wis didekorasi bari janur, kembang, lan gegodongan. 
Umbul-umbul wis dipasang ning dalan-dalan. tanda-tanda wis dipasang bari kursine.
9. Tema wacana ning dhuwur yaiku....
A. Pemuda pemudi B. Bersih desa C. Bala desa D. Umbul-umbul

10. Sing kepanjing tembung camboran ngarep guri masih sebangsane  ning wacana dhuwur yaiku....
A. Piscok B. Nagasari C. Bale desa D. Beras pari

11. Tembung camboran sing arep guri walikane ning wacana dhuwur yaiku....
A. Pemuda pemudi B. Gula teh C. Klapa kayu D. Bersih endah
12. Sing kepanjing acuan tembung camboran tugel ning wacana dhuwur yaiku....
A. Umbul-umbul B. Beraspari C. Piscok D. Nagasari

Ngisor gendheng saponana
Nata kerikil jejer sanga
Abot entheng lakonana
Golet elmu sampe purna
13. Guritan sing ana ning dhuwur iku kepanjing salah sijie acuan guritan....
A. Purwakanthi B. Tembang C. Wangsalan D. Parikan

14. Guritan ning dhuwur iku lamun diitung wandae ana....
A. 8 wanda + 8 wanda x2 C. 8 wanda + 6 wanda x2
B. 8 wanda + 7 wanda x2 D. 8 wanda + 5 wanda x2

15. Tembung loro utawa lewih sing nduweni arti siji, yaiku pengertian saking....
A. Tembung lingga C. Tembung andahan
B. Tembung camboran D. Tembung rangkep

16. Cara maca guritan sing anggun  yaiku kudu nguasai aspek-aspeke. Ning esor iki sing dudu kepanjing aspek maca guritan yaiku....
A. Interprestasi B. Penghayatan C. Komunikasi D. Swarane elon

17. Gatra sing sepisan lan gatra sing kepindo minangka tumpuan utawa sampiran, gatra sing ketelu lan kepapat minangka isine. Ketentuan kuen sing kudu ana abadi arep gawe....
A. Tembang B. Wangsalan C. Parikan D. Guritan

18. Gawe cincau nangka sabrang
Kurang setrup lewih banyu
Aja sok tabiat gumampang
................................................
Ukara sing pas nggo ngisi baris kepapat ning parikan duwur yaiku....
A. Sebab penting ngluru ilmu C. Sebab kudu bener luru ilmu
B. Sebab penting uga luru ilmu D. Sebab bli penting ngluru ilmu 

19. Abang-abang, ora legi
Ngadang-ngadang tapi wedi
Parikan ning duwur contoh sing kanggo pirang wanda?
A. 4 wanda + 3 wanda x2 C. 4 wanda + 4 wanda x2
B. 4 wanda + 5 wanda x2 D. 4 wanda + 6 wanda x2

20. Pace diremed-remed
.....................................
Kanggo ngelengkapi parikan pedinan ning duwur sing pas yaiku....
A. Melu sira bli yummy C. Tiwas edan bli kelakon 
B. Baka ngece aja banget-banget D. Ngadang-ngadang tapi wedi

21. Saben dina minggu para siswa padha sinau karawitan ning sekolah.  
Dodoke tembung ukara mau yaiku....
A. KW J W L KT B. KT W J L KW C. KW L J W KT D. KT J W L KW

22. Agus disuntik dokter jalaran lara weteng. Tembung sing dodoke gatra wasesa ning ukara mau yaiku....
A. Dokter C. Agus
B. Jalaran lara weteng D. Disuntik

23. Susi nandur kembang mawar.  Ukara mau kepanjing acuan ukara....
A. Tanduk tanpa lesan C. Tanggap
B. Jenise tembung D. Tanduk nganggo lesan

24. Iwak dipangan wawan.  Ukara mau kepanjing ukara....
A. Tanduk nganggo lesan C. Tanduk tanpa lesan
B. Tanggap D. Jenise tembung

25. Hadirin ingkang kula mulyakaken acara sampun priyad, mangga sareng-sareng dipun tutup, namung bilih pembawa acara wonten kesawonan tutur utawi tindak ingkang boten sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Mangga Cara dipun tutup sareng maos hamdalah.
Alhamdulillah hirobilalamin. Billahitaufik wal hidayah,wassalammualaikum Wr.Wb.
Ning susunan kegiatan  ucapan mau kepanjing ....
A. Bebuka B. Hiburan C. Penutup D. Sambutan ketua

26. Pembawa acara kudu percara diri, aja kedeleng ragu-ragu, lan sikape kudu sing santun, uga busanae sing dienggo pantes lan pas ning situasine. Hal-hal mau kepanjing salah sijine bagian-bab sing kudu dikuasai MC yaiku....
A. Ucapan C. Diksi/ pilihan tembung
B. Intonasi D. Penampilan lan busana

27. Mandu aktivitas iku kudu nyenengaken, tertib lan meriah. Hal-hal kuen kepanjing  peran pentinge....
A. MC/Pemandu acara C. Ketua panitia
B. Ketua OSIS D. Ketua Komite

28. Guritan ning jaman bengen salah sijine kanggo kegiatane wong kang pinter....
A. Nembang B. Sastra C. Guyon D. Ngomong

29. Sarman datang sing wit pelem.  Dhodoke tembung ukara ning duwur  yaiku....
A. J W K B. J K W C. W K J D. J W 

Wacana
Sepeda onthel kuno sing paling bau tanah digawe taun 1910, masih wutuh ana barkone, cap bari segele, sing unik berkone masih kaya lampu ting. Kang Bandhol abadi dongeng sepede semangat pisan. Kang bandhol bli mung seneng koleksi bae, senajan umure wis tua kira-kira 71 taun katon masih sehat, diwujudaken baka ana kegiatan fun bike ning endi bae sering melu, Purwekerto, Semarang, Bandung tau dilurung, pancen  nyenengaken sejene iku batur penggemar sepeda onthel kuno ya akeh. Kayane sebab kita tukang nunggang pit kita dadi tetep sehat, ning konon omongane Kang Bandhol karo nyengkal sepede rentane.

30. Pikiran utama paragraf ning duwur yaiku....
A. Kang bandhol bli mung seneng koleksi bae
B. Kayane alasannya kita tukang nunggang pit kita dadi tetep sehat
C. Kang bandhol abadi cerita sepede 
D. Sepede onthel kuno sing  paling bau tanah digawe taun 1910

31. Kepriben ekspresine kang bandhol abadi cerita wacana sepede onthel?
A. Ora semangat B. Semangat pisan C. Biasa bae D. Ngenes

32. Kang bandhol abadi ana kegiatan fun bike ning endi bae pasti melu. Ning esor iki salah sijie kota sing pernah ditekani kang bandol yaiku....
A. Jakarta B. Kuningan C. Bandung D. Tegal

33. Ning esor iki sing bli kepanjing salah sijine fungsi sandangan pangkon yaiku....
A. Sandangan pangkon bli mampu dadi gantie pasangan
B. Sandangan pangkon dipasang kanggo mateni karakter
C. Sandangan pangkon dipasang ning aksara sing dipateni
D. Sandangan pangkon mampu dadi gantine pasangan

34. Sandangan swara suku abadi ditulis ning aksara Tutorialkan genae ning....
A. Arepe huruf C. Ngisor bli nyambung bari hurufn
B. Ngisor nyambung bari karakter D. Guri sedurung abjad sejene

35. Aksara Carakan sing bli kena dipai sandangan pepet yaiku....
A. Aksara Le lan Se C. Aksara Re lan Be
B. Aksara Re lan Ce D. Aksara Re lan Le

36. Beras pulen abadi ditulis nganggo abjad Carakan dadi....
A. bersHks\ B. bersPu Xn\ C. bersPutih D. bersPnFn\

37. Bocah pinter abadi ditulis nganggo huruf Carakan dadi....
A. [bocaPi[nT C. [bocaPinT/
B. [bocapn[t/ D. [bocpin[T/

38. [foynZ[b/o   baka ditulis kanggo huruf latin dadi ....
A. Doyan ngabor B. Doyan nguyon C. Doyan ngibur D. Doyan ngibur

39. Iwak manyung abadi ditulis abjad Carakan  dadi....
A. aiwknvu= B. aiwk[pvu C. aiwkfuvu= D. aiwkMvu=

40. Anak semut abadi ditulis nganggo karakter Tutorialkan dadi....
A. anakSemur\    C. ankSemut\
B. anaksem/\ D. ankSmut\

II. Wangsulana pitakon-pitakon ning esor iki!
41. Ukara-ukara ning esor iki udalen miturut dhodoke tembung!
a. Budi tumbas rasukan teng pasar b. Winggi kula dahar sega pecel
42. Salinen nganggo aksara latin :
a. finx[bobufiluz b. pevkitCc/
43. Gawenen ukara nganggo tembung :
a. Lunglit b. Kumis kucing
44. Salinen nganggo karakter Tutorialkan :
a. Jaksa agung b. Lontong sayur
45. Gaweaken pola parikan sing 9 wanda + 9 wanda x2

Bagi bapak dan ibu guru yang ingin mengunduh soal, kisi-kisi dan kunci balasan Bahasa Indramayu Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 : 
Soal Bahasa Indramayu Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini 
Kunci tanggapan Bahasa Indramayu Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini 
Kisi-kisi Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013 unduh di sini


0 Response to "Kisi-kisi, Soal dan Kunci tanggapan Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Semester Genap Kurikulum 2013"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel